Q&A

Ik zoek het boek van Gustav Ende Kalkulationstafeln. Kan ik dat bij jullie bestellen?
Ja dat kan. Als u het reactieformulier naar ons stuurt, dan nemen wij contact met u op. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zullen wij het boek naar u sturen.
Klik hier om het boek te bestellen.

Waarom zou ik over moeten gaan naar een kwaliteits certificering?
Opdrachtgevers stellen het als voorwaarde om werk uit te besteden;
Kwaliteitszorgsystemen bevatten vaste afspraken waar op terug kan worden gevallen ten tijde van drukte;
Het is onderscheidend van andere bedrijven;
Het geeft een (extra) verkoopargument;
Een aantal zaken zijn goed geregeld;
Externe controles en audits dwingen uw organisatie om het systeem in stand te houden;
Mogelijk stijgt uw winst door dalende faalkosten en een betere efficiëntie;
Kwaliteitszorgsystemen richten zich op het hart van de organisatie.
Voor meer informatie: Business Consulting

Wat wordt er van uw organisatie verwacht bij (het opzetten van) een kwaliteits certificering?
Er zijn kosten gemoeid met het opzetten van het systeem;
U moet tijd en middelen vrijmaken om het systeem te onderhouden;
Het systeem kan uw organisatie minder flexibel maken, echter vaak kost flexibiliteit meer dan een vaste werkwijze.

Voor meer informatie: Business Consulting

Kan ik een certificeringsysteem zelf opzetten? Waarom zou ik het uitbesteden?
Zorgsystemen vragen om specifieke kennis. Kennis van de eisen van een norm en kennis en handigheid bij de invoering ervan. De keuze om zelf activiteiten te ondernemen of om deze werkzaamheden uit te besteden wordt veelal snel genomen.
Zelf doen bespaart geld, maar het legt wel druk op het andere schaarse goed, tijd. En aan tijd is al veelal een groot gebrek, zeker als deze gebruikt moet worden om uit te vinden wát de norm precies inhoudt.
Het mooiste systeem is niet het dikste boek en heeft niet de meest uitgebreide en langste registratielijsten. Vraag dus altijd na wat u voor eindproduct kunt verwachten en verdiep u ook altijd zelf in de norm voordat u tot uitbesteding overgaat.
Voor meer informatie: Business Consulting

Hoe zet MARVEL certificeringssytemen op ?
Als de keuze is genomen om tot certificering over te gaan zetten de MARVEL adviseurs zich pragmatisch in voor uw onderneming. MARVEL maakt gebruik van uitontwikkelde modellen voor de opzet van zorgsystemen. Bovendien wordt de kennis en ervaring van meer dan 30 jaar bedrijfsadvisering ingezet bij onze projecten. Zo ontstaat er een betaalbare combinatie van maatwerk en standaard producten.
Weinig papier, passend voor uw onderneming en goed onderhoudbaar zijn kernbegrippen van door ons opgeleverde systemen.
De door MARVEL opgezette kwaliteitszorgsystemen kenmerken zich doordat ze doelgericht, kort, pragmatisch en effectief zijn. Wij ondersteunen onze relaties bij wijzigingen in de organisatie, het uitvoeren van interne audits, voorbereiding en bijwoning van management reviews en externe audits, directiebeoordelingen en geven instructies aan medewerkers. Wijzigingen in de normen, voorschriften en regelgeving worden door ons verwerkt.
Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is de ISO 9001?
De NEN ISO 9000 norm serie is een internationale norm die de eisen weergeeft aan kwaliteitsmanagementsystemen. De norm vindt zijn oorsprong in de productie. De laatste versie richt zich meer op organisaties in het algemeen en omvat procesbeheersing, meting van klanttevredenheid en het uitwerken van continue verbetering door organisaties.
Met een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem heeft u als ondernemer met het management de instrumenten in handen om het bedrijf optimaal te leiden, het imago te verbeteren, zorg te dragen voor verbetering naar klantrelaties en effectiviteit van het bedrijf.
De norm is te integreren met andere normen zoals bijvoorbeeld de ISO 14001, VCA, HACCP.
De voordelen kunnen zijn:

 • Een belangrijk voordeel van een ISO 9001 certificering is de concurrentievoorsprong.
 • Voor een ISO 9001 certificering wordt veelal gekozen om de noodzakelijke groei van het marktaandeel te realiseren dan wel te vergroten.
 • Bij bedrijven die een ISO certificaat hebben verkregen neemt meestal de verkoop toe en stijgt het bedrijfsresultaat.
 • Het hebben van het certificaat zorgt ervoor dat de organisatie en organisatieverbeteringen structureel de nodige aandacht krijgen

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is de ISO 9001 norm?
De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen een bedrijf te beschrijven. De processen moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitsmanagementsysteem. Processen die er voor zorgen dat een overeenkomst met een klant, met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van het product dat voldoet aan de verwachting van de klant. Uitgangspunten en achtergronden van de ISO 9001 norm zijn:

 • Leg bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vast;
 • Publiceer de werkwijzen op een efficiënte manier (intranet);
 • Vermijd onnodige kosten en verminder ineffectieve werkwijzen.

Voor meer informatie: Business Consulting

Welke aspecten worden tijdens een KOMO INSTAL certificering behandeld?
Een installatiebedrijf dat een KOMO INSTAL certificaat wil behalen, dient een aantal zaken te regelen. Dit gebeurt in een handboek:
Vaststellen van de reikwijdte (scope) van het certificaat : water, gas en/of elektriciteit, woningbouw en utiliteit;
Eisen te stellen de aan installaties met een relatie naar normen en het bouwbesluit;
Eisen, te stellen aan het proces:

 • projectvoorbereiding;
 • aansluiting op het distributienet;
 • gereed melding;
 • risicoanalyse en beheersplan (water);

Eisen te stellen aan het installatiebedrijf:

 • vergunning;
 • personeel;
 • meet- en beproevingsmiddelen

Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking (IKB)

 • kwaliteitsbeleid;
 • verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vakbekwaamheden;
 • IKB schema
 • beschrijving van procedures
 • procedure-eisen

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat betekent MARVEL voor KOMO Instal gecertificeerde installatiebedrijven?
Wat MARVEL onder andere kan doen:

 • Aangeven wat de BRL 6000 (en andere normen en wettelijke maatregelen) voor uw bedrijf inhouden;
 • Ondersteunen bij het opzetten van het systeem volgens de BRL 6000 en het invoeren in uw organisatie;
 • Verzorgen van het bedrijfshandboek;
 • Verzorgen van de registratieformulieren;
 • Medewerkers mondeling en schriftelijk instrueren (trainen) m.b.t. de praktische veranderingen;
 • Integreren van het BRL 6000 systeem in het eventueel bestaande kwaliteit- en/of veiligheidssysteem;
 • Onderhouden van contacten met de certificerende instantie (waaronder KIWA, KIWA Gastec, KEMA).
 • Documentenbeheer middels de MARVEL updateservice voor documentenbeheer van alle normen.
 • Interne audits uitvoeren voor bedrijven met meerdere vestigingen
 • Meetinstructies geven aan installatiemonteurs met eigen meetapparatuur

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is een milieumanagementsysteem en wat is NEN ISO 14001?
Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s.
Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.
De NEN ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.
De (tweede versie van deze) norm is in 2004 uitgebracht door de International Organization for Standardization (ISO) en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) vertaald.
Naast de ISO 14001 norm bestaat er nog een aantal normen binnen de “ISO 14000-familie”. Al deze normen zijn aanvullend of ondersteunend op de ISO 14001 norm (o.a. over termen en definities, toelichting en voorbeelden, etc.) of behandelen specifieke milieuonderwerpen (b.v. milieulabeling en LCA-studies).

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat doet MARVEL op het gebied van Veiligheid?

Wij kunnen u ondersteunen met de volgende zaken. Heeft u nog andere vragen of verzoeken, neem dan gerust contact met ons op.

 • Op basis van maatwerk opstellen van functie en risicoprofielen van beroepen d.m.v. een taakrisicoanalyse
 • VCA */** of VCU-certificering
 • Jaarlijks MVK /HVK contract
 • Plan van Aanpak en periodieke bijwerking van het plan van aanpak
 • Uitvoering, ondersteuning en toetsing van de RI&E
 • Ondersteuning bij PAGO/PMO keuringen
 • Training en instructie medewerkers
 • Opleidingen op gebied van VCA, preventiemedewerker, ARBO-medewerker

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is een Taakrisico analyse (TRA)?
De taakrisicoanalyse (TRA) is een middel om te komen tot gerichte verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bij uitvoering van (risicovolle) taken worden niet altijd de juiste maatregelen getroffen om risico’s te minimaliseren. Dit kan ernstige ongevallen en/of schade tot gevolg hebben.
De oorzaak is vrijwel altijd onbekendheid met de risico’s van een risicovolle taak. Om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen moeten eerst de risico’s worden onderkend. Per risico kunnen dan relevante maatregelen worden vastgesteld.
Daarom moet een VCA gecertificeerd bedrijf de risico’s van de risicovolle taken vaststellen alsmede de veiligheidsmaatregelen die voor de geïnventariseerde risico’s zijn vastgesteld. Dit moet met behulp een vaste gestructureerde methodiek, de taakrisicoanalyse, plaatsvinden als onderdeel van het VGM beheersysteem.
De taakrisicoanalyse (TRA) zorgt ervoor dat werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd en de kans op incidenten wordt verminderd. Per taak of taakonderdeel worden de maatregelen (instructie, training, persoonlijke beschermingsmiddelen of protocollen) vastgelegd. De taakrisicoanalyses worden gebruikt als informatie voor nieuwe medewerkers
Een TRA wordt schriftelijk vastgelegd en volgens een vaste methodiek opgesteld. De TRA omvat de volgende vijf gebieden:

 • Werkzaamheden;
 • Werkplek;
 • Werkplekomgeving;
 • Werkcondities;
 • Werkcomplexiteit.

MARVEL kan voor u de taakrisico analyse uitvoeren en implementeren. De taakrisicoanalyses worden ook gebruikt om ongeval-analyses te doen. Verder kunnen op basis van ongevallen of speciale risicovolle projecten aanvullende analyses worden uitgevoerd.

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is Middelbaar veiligheidskundig (MVK) ondersteuning?
Van een VCA-gecertificeerd bedrijf wordt geëist dat ze kunnen terugvallen op een VGM functionaris, deze functionaris moet minimaal de opleiding middelbare veiligheidskunde (MVK) hebben gevolgd. U kunt zelf iemand binnen uw bedrijf aanstellen, maar u kunt deze deskundigheid ook extern in lenen. Dan moet uw preventiemedewerker minimaal beschikken over een VOL-VCA en u moet een contract hebben afgesloten met een externe middelbaar of hoog veiligheidskundige.

Een MVK-er ondersteunt u in:

 • Ondersteunen veiligheidsbeleid;
 • Opstellen van de risico-inventarisatie & evaluatie;
 • Verzorgen van voorlichtingen en onderricht (b.v. toolboxmeetings en introductieprogramma’s);
 • Uitvoeren van ongevallenanalyses;
 • Opstellen van veiligheidsrapportages;
 • Opstellen van procedures en instructies (werk- en veiligheidsinstructies of voor VCA systemen)

MARVEL kan deze MVK-er voor u zijn en u ondersteunen in onder andere ARBO en VCA.

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is een BHV Noodplan?
De bedrijfshulpverlener (BHV) is er om bij calamiteiten levens te redden en materiële schade te beperken. Mensen uit uw eigen bedrijf die zijn opgeleid om in de eerste minuten adequaat op te treden, totdat professionele hulpverleners het commando over kunnen nemen.
Elk bedrijf is anders. Daarom bestaan er geen standaard BHV-noodplan.
De wet eist dat er een op schrift gesteld bedrijfsnoodplan aanwezig is. In dat bedrijfsnoodplan moeten een aantal zaken goed vastgelegd worden, zoals:

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, bevelvoeringstructuur;
 • Vervangingsstructuren bij afwezigheid;
 • Communicatie binnen de organisatie en met het bevoegd gezag;
 • Specifieke maatregelen die bij bepaalde typen calamiteiten genomen moeten worden;
 • Beschikbaarstelling van middelen;
 • Omgang met hulpdiensten van buiten de organisatie;
 • Afstemming van het plan met bijvoorbeeld de gemeentelijke brandweer.

Een BHV-noodplan bestaan uit drie delen:

 1. De BHV regeling (Hoe is de BHV georganiseerd? Welke uitrusting is nodig? Welke opleidingen zijn vereist?);
 2. Een beschrijving van de restrisico’s (scenario’s);
 3. Een ontruimingsplan / vluchtplan.

MARVEL ondersteunt u in met het creëren van deze noodplannen.

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is een Risicoinventarisatie en evaluatie (RI & E)?
Iedere onderneming in Nederland moet aan de ARBO-wet voldoen, de RI & E is hier een belangrijk onderdeel van. Zo belangrijk dat de overheid hem verplicht heeft gesteld voor vrijwel alle ondernemers met personeel.
De RI & E bestaat uit twee delen, eerst de inventarisatie van alle risico’s binnen het bedrijf en daarnaast een plan voor het minimaliseren van deze risico’s.
Volgens de ARBO-wet dient u een VGM functionaris (preventiemedewerker) te benoemen. De VGM functionaris dient goed op de hoogte te zijn van de risico’s met betrekking tot de VGM binnen uw bedrijf.
Het is moeilijk om er voor te zorgen dat de VGM functionaris de juiste deskundigheid bezit en daarnaast ook op de hoogte blijft van de continu veranderende wet- en regelgeving en VCA ontwikkelingen. Deze activiteiten kosten veel tijd en geld die u als ondernemer beter kunt gebruiken.
Daarom levert MARVEL een totaaloplossing. Deze oplossing omvat:

 • Taakrisico analyses;
 • BHV noodplannen;
 • MVK ondersteuning;
 • PAGO ondersteuning;
 • En andere ARBO en VCA ondersteunende diensten.

Voor meer informatie: Business Consulting

Wat is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)?
Ondanks alle maatregelen kan werk toch schade aan de gezondheid opleveren. Daarom heeft de werkgever de wettelijke verplichting zijn medewerkers in de gelegenheid te stellen een PAGO te ondergaan. Bij het PAGO wordt de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de belasting in de functie in kaart gebracht. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico worden opgespoord en er wordt vastgesteld bij welke personen gezondheidsschade bestaat. Hoewel het PAGO primair een op het individu gericht onderzoek is, kan het ook dienen voor het opsporen van gezondheidsklachten van groepen van werknemers en het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen. Vastgesteld worden knelpunten in gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden binnen groepen. Doelgroep Alle medewerkers waarvoor een PAGO-indicatie is gesteld door de bedrijfsarts en/of op basis van de RI&E. Inhoud Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts uitgevoerd. De inhoud wordt afgestemd op de risico’s in het werk en bestaat meestal uit een vragenlijstonderzoek. Indien nodig vindt aanvullend onderzoek plaats (bijvoorbeeld bloedonderzoek, onderzoek naar de longfunctie of onderzoek naar de energetische belasting). Bij specifieke klachten volgt een medisch consult. Resultaat Voor individuele medewerkers kan dit leiden tot:

 • nader medisch onderzoek en/of verwijzing naar huisarts of specialist
 • nader onderzoek van het werk
 • toegenomen gezondheidsbewustzijn en inzicht in de gezondheidsrisico’s op basis van de arbeidsomstandigheden, werk- en leefgewoonten.

Voor groepen of afdelingen kan dit leiden tot voorstellen in:

 • werkaanpassing
 • verbetering van arbeidsomstandigheden
 • prioriteitstelling en een plan van aanpak.

Duur
Afhankelijk van de inhoud en de te onderzoeken populatie neemt de PAGO-uitvoering 4 tot 12 weken in beslag. De keuring van de medewerkers neemt circa een uur in beslag. De te besteden tijd kan variëren met de inhoud van een keuring.
MARVEL kan u ondersteunen bij het (op locatie) doen van een PAGO en het bepalen van de inhoud van de PAGO-keuring.

Voor meer informatie: Business Consulting